POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
obowiązująca na stronie www.awakrakow.pl


I. Administrator Serwisu i danych osobowych Użytkowników
Administratorem strony (wraz z podstronami), w ramach której prowadzony jest Sklep (zwanej dalej „Sklepem”)
internetowy pod adresem: www.awakrakow.pl oraz danych osobowych Użytkowników korzystających ze sklepu jest:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AWA s.c. Agnieszka Wal, Adam Wal, Roman Koczeń
38-500 Sanok, ul. Traugutta 9 NIP: 687-10-03-619
z oddziałem w Krakowie
(adres do korespondencji): AWA s.c. Kraków - Kraków 30-551, ul. Limanowskiego 35
(adres do korespondencji elektronicznej): sklep@awa-krakow.pl
(kontakt telefoniczny ze sklepem internetowym): 12 296 12 20; 881 571 444
Zwany dalej AWA s.c.
II. Cele Polityki
1. Polityka odnosi się do przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników „Sklepu” jak również informacje
dotyczące wykorzystywania plików cookies.
2. Polityka zawiera zasady obowiązujące na stronie dotyczące zbierania i wykorzystywania danych dotyczących
Użytkowników „Sklepu” obowiązujące przy składaniu przez Użytkowników „Sklepu” zamówień na towary.
3. Ochrona prywatności Użytkowników „Sklepu” na poziomie odpowiadającym przynajmniej standardom określonym
w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z
2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1000) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn.
zm.) jest podstawowym celem Polityki prywatności.
III. Sposób postępowania z danymi osobowymi i informacjami dotyczących Użytkowników
a) Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania
1. Użytkownik „Sklepu” podczas składania zamówienia może zostać poproszony o podanie danych osobowych
takich jak:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres dostawy;
d) adres poczty elektronicznej.
Udostępnienie danych przez Użytkownika „Sklepu” w celu korzystania z funkcjonalności „Sklepu” (formularza
kontaktowego)
2. Jeżeli podanie konkretnych danych osobowych, jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności „Sklepu”,
zostanie to zasygnalizowane Użytkownikowi poprzez wyróżnienie konkretnych danych, ich podanie zależy od
uznania Użytkownika, jednakże brak ich podania może uniemożliwić Użytkownikowi „Sklepu” korzystanie z
konkretnych funkcjonalności „Sklepu”.
3. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie Internetowym lub założenie konta, lub wysłanie zapytania
poprzez formularz kontaktowy wiąże się z tym, że Administratorem podanych danych osobowych staje się AWA s.c.
4. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji do „Sklepu” są wykorzystywane w celu umożliwienia
Użytkownikowi „Sklepu” stworzenia indywidualnego konta Użytkownika „Sklepu”, późniejszego logowania do
„Sklepu” w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji do „Sklepu”
oraz do realizacji zobowiązań AWA s.c. wobec Użytkownika „Sklepu”.
5. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w „Sklepu” zebrane dane osobowe służą do
założenia indywidualnego konta Użytkownika „Sklepu”, obsługi, realizacji zamówień, realizacji umowy zgodnie z
Regulaminem Sklepu Internetowego AWA s.c..
6. W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego „Sklepu”, dane osobowe służą do
udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Informacje zbierane w sposób automatyczny
7. Użytkownik strony pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, założenia konta w sklepie
internetowym lub wypełniania formularza kontaktowego. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie
lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu
połączeniem. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania „Sklepu”, stwierdzania
ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach strony oraz w celach
statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika „Sklepu” i nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od
ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby

dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany
tych ustawień.
Ujawnienie informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
8. AWA s.c. zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa upoważnione organy mogą
zobowiązać AWA s.c. do ujawnienia danych Użytkownika „Sklepu”, w tym adresu IP.
b) zasady zbierania danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika „Sklepu”
1. Przeglądanie zawartości strony przez Użytkownika nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych
osobowych.
2. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności „Sklepu” może wymagać uprzedniej rejestracji oraz założenia
indywidualnego konta przez Użytkownika „Sklepu”, z czym może wiązać się konieczność podania przez Użytkownika
„Sklepu” jego danych osobowych – podanie danych osobowych przez Użytkownika „Sklepu” jest dobrowolne,
jednak ich nie podanie może ograniczyć możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
3. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza zamówienia, dostępnego w ramach strony, podanie
danych osobowych przez Użytkownika „Sklepu” jest dobrowolne lecz konieczne w celu zrealizowania zamówienia.
4. W przypadku przesłania za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania, podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne w dla doręczenia odpowiedzi.
5. W czasie przeglądania zawartości strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące
korzystania ze strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP.
c) zasady przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika „Sklepu”
1. Dane osobowe Użytkownika „Sklepu” przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w
związku z wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik jak również w przypadkach, w których przepisy prawa
upoważniają AWA s.c., jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności
poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie
z wybranych funkcjonalności „Sklepu”, np. na formularzu.
3. AWA s.c. nie udostępnia zgromadzonych danych podmiotom trzecim z wyjątkiem jeśli obowiązek przekazania
danych osobowych wynika z przepisów prawa.
5. AWA s.c. przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasad: legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej
poprawności, czasowości, integralności i poufności danych, rozliczalności, przejrzystości.
d) uprawnienia Użytkownika „Sklepu”
1. Użytkownik „Sklepu” uprawniony jest w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści udostępnionych danych
osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jak również do złożenia wniosku o przeniesienie danych.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
3. Użytkownik „Sklepu” uprawniony jest do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane
osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
4. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, Użytkownik „Sklepu” powinien --
skontaktować się z AWA s.c. wysyłając wiadomość na adres do korespondencji lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
e) zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika Serwisu oraz czas ich przechowywania
1. AWA s.c. oświadcza, iż strona www.awakrakow.pl jest zabezpieczona w adekwatne środki bezpieczeństwa
mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez AWA s.c. przed ich modyfikacją, zniszczeniem,
nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
2. Możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników „Sklepu” jest ograniczona do pracowników AWA s.c.,
którzy posiadają upoważnienie nadane im przez AWA s.c., jako administratora danych. Osoby te są zobowiązane do
zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym.
3. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Użytkownik powinien
postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
4. AWA s.c. przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na
zapytania, realizacji umowy, spełnienia obowiązku prawnego, obsługi konta Użytkownika, jak również w celach
archiwizacyjnych przez 1 rok.
IV. Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika „Sklepu”. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika „Sklepu” pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest AWA s.c..
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej „Sklepu” do preferencji Użytkownika „Sklepu” oraz optymalizacji
korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika „Sklepu” i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy „Sklepu” korzystają ze strony
www.awakrakow.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika „Sklepu” (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
„Sklepu” ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika. Pliki cookies nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika „Sklepu”.
6. W ramach strony www.awakrakow.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
„Sklepu” do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach „Sklepu”, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach „Sklepu”;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach „Sklepu”;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
8. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika „Sklepu” .
9. Użytkownik „Sklepu” może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na
wykorzystywanie na stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
10. Użytkownik „Sklepu” może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Użytkownik
„Sklepu” może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej
ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z
którego korzysta do przeglądania zawartości „Sklepu”. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie
ze strony www.awakrakow.pl będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie
będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności „Sklepu”, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie
zablokowane poprawne wyświetlanie strony.
11. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
V. Postanowienia końcowe
1. AWA s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki.
2. O treści zmian Polityki Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej
www.awakrakow.pl wiadomości o zmianie Polityki.
3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.
Darmowa wysyłkaJuż od 300 zł
Szybka realizacjaWysyłka jeszcze dziś
14 dni na zwrotJasne zasady
Bezpieczne zakupyDziałamy od ponad 25 lat
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie